1930-1935

1930

Karl Fredrik Wincrantz Filstorlek 55 KB.
Karl Fredrik Wincrantz, född i Stockholm 1874, utexaminerades från Tekniska Högskolan 1897, men hade redan som nybliven student år 1893 antagits som e. o. assistent i Kungl. Telegrafverket, där han kvarstod till 1900.

1931

Bakeliten och dess användningsmöjligheter Filstorlek 400 KB.
Att döma av de otaliga mängder patent, gällande gummifria plastiska massor, som sökts och beviljats sedan sekelskiftet, så måste såväl intresset för som behovet av ett pressbast material, lämpat för masstillverkning, ha ökats oerhört under de senaste decennierna. Till utgångsmaterial för framställning av dessa plastiska massor har valts ämnen av vitt skilda slag, såsom bl. a. asfalt, tjära, gelatin, äggviteämnen, nitro-, acetyl- och formylcellulosa samt natur- och konsthartser. Bland alla dessa ha de syntetiska hartserna, och först och främst då bakeliten, vunnit en enastående utbredning och kunnat tillskansa sig en viss särställning inom industrien. Och detta med

Telefonens frammarsch genom 50 år. Filstorlek 3,7 MB.
Den 7 mars 1876 erhöll amerikanaren Bell patent på sin primitiva telefonapparat, i januari 1878 öppnades den första telefonstationen i New Haven med 21 abonnenter, den 1 januari 1931 äro mer än 35 millioner telefoner spridda över hela jordklotet, av vilka c:a 32 millioner f. n. hava samtalsmöjlighet inbördes. Detta visar i all korthet utvecklingen av vårt snabbaste, bekvämaste och effektivaste kommunikationsmedel under en tidsperiod av något mer än 50 år.....

1932

Karl Fredrik Wincrantz † Filstorlek 61 KB.

1933

Telefonapparater och växlar för gruvor Filstorlek 1,3 MB.
Ericsson Telephones Ltd., som gjort en banbrytande insats då det gällt konstruktion av telefon- och signalutrustningar för kolgruvor, hava bibehållit sin ledarplats i den starka utveckling på detta område, som kännetecknat de senaste 20 åren. Resultatet har blivit en komplett serie eldsäkra apparater, som fylla sina funktioner effektivt, äro synnerligen solida och skyddade mot skadegörelse. Dessa apparater beskrivas i nedanstående artikel, som hämtats ur Ericsson Bulletin.

Nya Telefonapparater Filstorlek 1,7 MB.
Med iakttagande av transmissionsteknikens strängaste fordringar och med utnyttjande av materialets alla konstruktiva möjligheter har Ericsson framställt en apparat, som icke blott genom sitt eleganta utseende utan även i fråga om ljudets klangfärg och artikulation representerar det bästa tekniken kan åstadkomma.

Självväljare för 10 och 20 linjer Filstorlek 360 KB.

Telefoner ombord på fartyg Filstorlek 670 KB.
Telefonen börjar alltmera komma till användning ombord på båtar för ordergivning, kommunikation mellan olika delar av fartyget o. s. v. Kungl. Flottan har sedan gammalt använt en typ av högljudande telefoner för eldledningen ombord, och med dessa som grundval har L. M. Ericsson konstruerat en del apparater lämpade för handelsfartyg.

Baby Ericsson Filstorlek 500 KB.
Societe des Telephones Ericsson i Colombes har nyligen utarbetat en ny bakelittelefonapparat med modernt utseende och synnerligen små dimensioner, som kan genommodifiering av anropsanordningen användas antingen för CB, automatiska eller LB system.

En ny bakelittelefonapparat av förminskad typ Filstorlek 1,2 MB.
Ericssons bakelitapparater av 1931 års modell, vilka utförligt beskrivits i Ericsson Review Nr. 1, 1933, representera standardtyperna för enkla abonnentanslutningar till publika nät och privatväxlar för manuella eller automatiserade CB-system. Såsom komplement till dessa standardapparater utsläpper Ericsson nu på marknaden nya bordstelefonapparater av förminskad modell.

Impulssändare Filstorlek 650 KB.
Fingerskivan i sitt normala utförande användes numera allmänt, men även om den arbetar tillfredsställande, där endast ett ringa antal påringningar per dag förekomma, så innebär den avsevärda olägenheter, då det gäller att dagligen expediera ett stort antal samtal, t. ex. av telefonister, som från ett manuellt bord inställa automatiska väljare. I avsikt att avlägsna dessa olägenheter, har Societe des Telephones Ericsson, Colombes, utarbetat en impulssändare, som helt och hållet eliminerar fingerskivans avigsidor

Specialkonstruktioner av fingerskivor Filstorlek 400 KB.
Societe des Telephones Ericsson, Colombes, har utarbetat ett par utföringsformer av fingerskivan, vilka, med bibehållande av dennas normala utseende, tillåta dess användning som väljarorgan i mindre självväljaranläggningar.
De härnedan beskrivna fingerskivorna äro avsedda, den första för lokalanläggningar med 10 lokalapparater, och den andra för anläggningar omfattande 10 lokallinjer jämte en anslutning till det yttre nätet.

1935

Nya fälttelefonapparater Filstorlek 1,1 MB.
De apparattyper, som här skola beskrivas, äro konstruerade efter helt skilda program för olika länders arméer, men samtliga apparater äro dock utförda med iakttagande av nutidens stränga krav på transmissionsegenskaper och räckvidd, samtidigt som de fylla de högsta anspråk på fältmässigt utförande.

Dykartelefon Filstorlek 330 KB.
Redan vid sekelskiftet konstruerade Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson en telefonutrustning, speciellt avsedd för dykare. Nyligen genomfördes en omkonstruktion av denna utrustning, som i sitt nya skick beskrives härnedan

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Site functionality
Accept
Decline