1930

Innehåll:
Allmänna synpunkter vid val av apparattyp
Enklare Lokaltelefoner: BC3000, BC3010, BC3050.
Väggtelefonapparater för galvanisk signalering: BC1300.
Bordtelefonapparat för galvanisk signalering: BC2050.
Väggtelefonapparater med induktor: AB130, AB230, AB530-590, AB123-124, AB232-233, AB700-702, AB2100-2120, AB2300-2320, AB2321.
Bordtelefonapparater med induktor: AC110, AC120, AC400-440, AC500-540, AC1000.
Väggtelefonapparat för mellanstation: AD120, AD200, AD250.
Bordtelefonapparat för mellanstation: AE210, AE260.
Anknytningsväxlar, Induktorsystem: AF210, AF220, AF230-231, AF340, AF400.
Apparater för centralbatterisystem: CD1140, CG400, CG3001.
Självväljarapparater med galvanisk signal: HA100, HA150, HA200-210, HA220/30, HA250, HA260/30, HA700.
Självväljareväxlar för komb. med galvanisk eller induktorapparat: HB100-110.
Apparater med galvanisk signal för självväljareväxel: HC120, HC200, HC510, HC520.
Apparater för det hemliga självväljaresystemet: HK100, HK120, HK130, HK310-315, HK500-530.
Transportabla apparater: MB100-125, MB300, MB310.
Automatiska apparater: DB55, DB255, DB256, DE100, DE500, DE502, DL500, DL600, DL602.
Prislista
Om detta material

Några allmänna synpunkter vid val av apparattyp för olika slag av telefonförbindelser.

För att en ändamålsenlig telefonförbindelse må erhållas erfordras, att till densamma väljes lämplig apparattyp. Vid detta val har man att taga hänsyn dels till linjens längd, dels till isolationen å densamma. Med detta som utgångspunkt kan man uppdela apparaterna i tre huvudgrupper.

  1. Galvaniska apparater lämpliga för korta linjer med god isolation.
  2. Induktorapparater användbara även för långa linjer och linjer med mindre med god isolation t. ex. linjer bestående av oisolerad tråd upplagd på isolatorer.
  3. Apparater för centralbatteri användbara för långa linjer med god isolation.

Som ett praktiskt gränsvärde för linjelängden för galvaniska apparater kan sättas 250 à 300 meter. Denna siffra är naturligtvis endas approximativ, då motståndet i linjen samt spänningen på signalbatteriet äro de utslagsgivande faktorerna, huruvida galvaniska apparater kunna väljas eller om induktorapparater måste anskaffas.

Nedanstående schematiska figurer angiva de allmännast förekommande telefonförbindelserna, och angiva vi därunder de för dessa förbindelser lämpliga apparattyperna.

OBS.! Vid inkoppling av en extraklocka till en apparat måste motståndet i denna klocka alltid vara lika med motståndet i apparatens klocka.

 

A. För linjelängder upp till 250 à 300 meter.

Galvansika apparater. (Batteriringning)

I. 2 st. Apparater.

 1. Signal endast i en riktning.

A = BC 3010             B = BC 3000 med klocka RA 500/3

 1. Signal i båda riktningarna.

A = BC 3010 med klocka RA 500/3    B = BC 3010 med klocka RA 500/3
eller A = BC 3050                               B = BC 3050
A = BC 1300                                       B = BC 1300
A = BC 2050                                       B = BC 2050

 

II Fler än 2 apparater.

 1. Signal i en riktning.

A, B, C & D = BC 3010                  F = RP 130 w/5 el. 10 jämte klocka RA 500/3
E = BC 3000

 1. Signal i båda riktningarna.

A = BC 3050                  C, D, E, F = BC 3050
B = Omkastare RL 160/5
eller A + B = HA 100/10 el. HA 150/10 C, D, E, F = BC 1302
C, D, E och F kunna ej samtala sinsemellan.

 

III. 3 apparater.

Samtal och signal mellan samtliga

 1. Apparaterna parallellkopplade; uppringning medelst olika signaler.

A, B och C = BC 1300 eller BC 2050.

Signalerna höras hos samtliga apparater. Signal till A sker t. ex. med en ringning, till B med två korta ringningar och till C med 3 korta ringningar.

 1. En apparat kombinerad med en anknytningsväxel förmedlar samtal mellan de båda andra.

 

A, B och C = BC 1300 D = BD 100 eller BD 200
eller A och C = BC 2050 B = BC 1300 D = BD 200

Vid samtal mellan A och C uppringer A först B, varvid B ringer C och hopkopplar därefter A med C.

IV. En apparat kombinerad med växel förmedlar samtal mellan olika apparater.

A, B, D, E, F = BC 1300 eller BC 2050
C = BC 1300 och G = OA 150/3 eller OB 100 eller OB 110

V. Självväljare.

Samtliga apparater kunna ringa och samtala sinsemellan. Flera samtal kunna samtidigt pågå.

Vid enkellinjersapparater erfordras en tråd per apparat, samt dessutom tre trådar gemensamma för alla apparaterna. För 10 apparater skulle trådantalet bliva 13, men tages 14-trådig kabel av typ EEB, enär denna är standard, för 15 apparater 18-trådig kabel o.s.v.

Vid dubbellinjersapparater erfordras två trådar per apparat, samt dessutom två trådar gemensamma för alla apparaterna. För 10 linjer blir kabeln alltså 22-trådig av typ EEB, för 15 linjer 32-trådig o.s.v.

1) Samtalen ej hemliga.

a) Enkellinjer.

A, B, C, D, E o.s.v. = HA 100/10-20 eller HA 150/10-20 jämte förgreningslåda HM 100/10-20.

b) Dubbellinjer.

A, B, C, D, E o.s.v. = HA 200/10-50 eller HA 250/10-50
eller A, B, C, D, E o.s.v. = HA 220/30 eller HA 260/30
eller A, B, C, D, E o.s.v. = HA 120 kombinerad med HB 100/10-20 eller HB 110/30-50

Till ovanstående apparater används förgreningslådor, typ HM 110/10-50 eller HM 130/10-50.

 1. Samtalen hemliga.

a) två-trådiga linjer.

A, B, C, D, E o.s.v. = HK 100/10-30 eller HK 120/50 med förgreningslådor HM 130/10-50 resp. HM 130/10-50

b) 3-trådiga förbindelser

A, B, C, D, E o.s.v. = HK 130/50 jämte förgreningslådor, typ HM 150

B. Linjelängden överstigande 250 à 300 meter.

I. 2 apparater

Signal i båda riktningarna.

A och B = AB 123                                     A och B = AC 400
eller A och B = AB 230                             A och B = AC 500

Skall extraklocka inkopplas på någon av ovanstående apparater, skall den vara av typ RA 10/300, RA 50/300 eller RA 100/300.

II. 3 apparater.

Samtal och signal mellan samtliga apparater.

 1. Apparaterna parallellkopplade, uppringning medelst olika signaler.

A, B och C = AB 590                   A, B och C = AB 440
A, B och C = AC 2320        eller A, B och C = AC 540

Skall extraklocka inkopplas till någon av ovannämnda apparater, skall den vara av typ RA 10/2000, RA 50/2000 eller RA 100/2000.

 1. En apparat kombinerad med anknytningsväxel förmedlar samtal mellan två andra.

A, B och C = AB 123                           D = AF 210
eller A, B och C = AB 230                   D = AF 210
eller A och C = AB 123                         B + D = AD 125
eller A och B = AC 400 eller 500         B + D = AE 260

 1. En apparat kombinerad med anknytningsväxel AF 400 förmedlar samtal mellan 3 apparater.

A, B, C och D = AB 123                          E = AF 400
eller A, B, C och D = AB 230                  E = AF 400
eller A, B, C och D = AB 530                  E = AF 400
A, C och D kunna även vara av typ AC 400 eller 500.

 

III. En apparat kombinerad med växel förmedlar samtal mellan flera apparater.

A, B, C, D, E och F = någon av typerna AB 123, 230
eller A, B, C, D, E och F = någon av typerna AC 400, 500 o. S. V.
G = någon av växlarna OA 150, 510
eller G = någon av växlarna AB 110, 450
A, B, D, E, F lika föreg. C + G = växelbord OB 2600

IV. Självväljare.

Samtliga apparater kunna ringa och samtala sinsemellan. Samtalen ej hemliga. Flera samtal kunna pågå samtidigt.

A, B, C, D, E o. s. v. = HA 700/10-50
A, B, C, D, E o. s. v. = HC 510 eller 520 kombinerade med HB 100/10-20 eller HB 100/30-50.

C: Centralbatterisystem

Linjerna väl isolerade

Vid samtliga föregående anläggningar erfordras vid varje apparat ett batteri såsom matning för mikrofonen i apparaten. I vissa fall kan man önska ett gemensamt batteri för hela anläggningen och väljer då växel och apparat för centralbatteri eller en automatisk växel med apparater försedda med fingerskiva. I båda fallen bliva samtalen hemliga, i det förra med den modifikationen att telefonisten kan avlyssna samtalet.

 1. Växel och apparater med centralbatteri.

Alla samtal expedieras av en telefonist.

A, B, C, D, E, F o. s. v. = CD 1140 eller CG 400 V= OF 300/50-100

 1. Helautomatisk växel.

Förbindelse med annan apparat erhålles genom att å egna apparatens fingerskiva välja andra apparatens nummer.

 1. Anläggningen omfattar upp till 20 apparater

V = Växel, typ OL 20
A, B, C, D, E o. s. v. = DB 55 eller DB 255
Denna växel kan ej utökas till mer än 24 nummer.

 1. Anläggningen omfattar upp till 40 apparater.

V = Växel, typ OL 25
A, B, C, D, E o. s. v. = DB 55 eller DB 255
Denna växel kan ej utökas till mer än 46 nummer.

 1. Anläggningen omfattar från 25 till 100 apparater.

V = växel OL 100
A, B, C, D, E o. s. v. = DE 100 eller DE 500
Växel OL 100 tillverkas för minst 25 apparater och kan utökas successivt med 25 linjer upp till 100 apparater.

 1. Anläggningen omfattar från 30 - 300 apparater.

V = växel OL 500 eller OL 550
A, B, C, D, E o. s. v. = apparater DE 100 eller DE 500
Dessa växlar tillverkas för minst 30 apparater och kunna utökas successivt med 10 linjer upp till 300 apparater.

En del av ovannämnda telefonanläggningar kunna naturligtvis även utföras med ändringar i schemor o. s. v., så att de passa för vissa speciella fall, där önskemålen för samtalsförbindelserna ej kunna inrangeras i de huvudgrupper, som ovan angivits. För dylika fall utarbeta vi på begäran specialofferter.

Enklare lokaltelefoner,
vilka även kunna anslutas till vanligt ringledningssystem i enlighet med å sid. 21-27 angivna kopplingsschemor.

Typ BC 3000

Mikrotelefon RE 9300 med snöre RS 3250 och väggfäste av trä. Väggfästet är försett med en krok för mikrotelefonens upphängning.

Totalvikt 0,25 kg.

I stället för mikrotelefonen RE 9300, vilkens telefon är utan tratt, leverera vi på begäran mot extra kostnad mikrotelefon RE 9320, vilkens mikrofon är försedd med tratt.

Typ BC 3010

Mikrotelefon RE 9310 med snöre RS 4250 och tvådelig propp, vilken passar i tillhörande väggfäste. Detta, vilket är av trä, är försedd med signaltryckknapp samt krok för mikrotelefonens upphängning.

Totalvikt 0,285 kg.

I stället för mikrotelefonen RE 9310, vilkens telefon är utan tratt, leverera vi på begäran mot extra kostnad mikrotelefon RE 9330, vilkens mikrofon är försedd med tratt.

Typ BC 3050

Mikrotelefon RE 9310 med snöre RS 4250 och tvådelig propp. Väggplatta av polerad valnöt (ryggstyckets dimensioner: 165*95 mm) med 3 ohms klocka, signaltryckknapp samt krok för mikrotelefonens upphängning.

Några vanliga kopplingsschemor för lokaltelefoner

1. Inkoppling på en ringanläggning utan nummertavla

Batteriets kolpol förenas med klämman 2 å det till BC 3000 hörande väggfästet. Batteriets zinkpol förenas med klämman 1 å det till BC 3010 hörande väggfästet. Klockan inkopplas mellan klämmorna 1 och 3 å väggfästet för BC 3000 och nämnda klämma 1 förenas dessutom med klämman 2 å väggfästet för BC 3010.

2. Inkoppling på en ringanläggning med nummertavla

 

Batteriets kolpol förenas med klämman 2 å det till BC 3000 hörande väggfästet. Batteriets zinkpol förenas med alla klämmorna 1 å väggfästena hörande till apparaterna BC 3010.

Klämmorna 2 å sistnämnda väggfästen förenas med resp. Klämmor å nummertavlan. Dennas gemensamma klämma förenas med klämman 1 å det till BC 3000 hörande väggfästet. Klockan inkopplas mellan klämmorna 1 och 3 å sistnämnda väggfäste.

3. Koppling med signal i båda riktningarna för typ BC 3010

Tvenne mikrotelefoner BC 3010 komma till användning. Väggfästet för den ena av dessa ändras såsom i fig. angives. I högra väggfästet är nämligen den lilla ändringen företagen, att undre fjädern, vilken ursprungligen fasthålles av två skruvar, nedflyttas, så att den ej längre är i kontakt med skruv 1 utan blott med skruv 4.

Kopplingen sker på följande sätt: Batteriets kolpol förenas med klämman 2 å det ändrade väggfästet. Batteriets zinkpol förenas med klämman 1 å det icke ändrade väggfästet. Den till det icke ändrade väggfästet hörande klockan inkopplas mellan klämman 3 å detta väggfäste och klämman 4 å andra väggfästet. Den till det ändrade väggfästet hörande klockan inkopplas mellan klämmorna 2 och 3 å detta väggfäste. Dessutom förbinds klämman 2 å det icke ändrade väggfästet med klämman 1 å det ändrade väggfästet.

4. Koppling med signal i båda riktningarna för typ BC 3050. Ett batteri.

Batteriets kolpol förbindes med klämmorna 1 å båda apparaterna. Batteriets zinkpol förbinds dels med klämman 6 å ena apparaten (A), dels med klämman 3 å andra apparaten (B). Vidare förbinds klämman 4 å ena apparaten (A) med klämman 4 å andra apparaten (B), klämmorna 2, 3 och 5 å ena apparaten (A) förbinds med varandra, och å andra apparaten (B) förbinds 1 med 2 och 5 med 6.

5. Koppling med signal i båda riktningarna för typ BC 3050. Två batterier.

Denna koppling används i stället för 4 (den å föregående sida visade [4]), när avståndet mellan de båda telefonapparaterna A och B är stort. Vid denna koppling äro nämligen endast tvenne ledningar mellan A och B nödvändiga. Koppling 4 fordrar däremot tre ledningar.

Batteriets kolpoler förbindas med var sin klämma 1 å apparaterna och likaså zinkpolerna med var sin klämma 3. Klämmas 3 å ena apparaten förbindes med klämman 4 å andra apparaten. Vidare förbindes å båda apparaterna klämman 1 med klämman 2 samt klämman 5 med klämman 6.

6. Koppling med 3 eller flera telefonapparater typ BC 3050

Den ena av apparaterna (A) är försedd med en omkastare. Denna apparat kan uppringa och tala med de andra apparaterna B, C, D…. Apparaterna B, C, D kunna uppringa och samtala med A, men kunna ej komma i förbindelse med varandra.

Batteriets kolpol förbinds med klämman 4 å apparat A. Batteriets zinkpol förbindes med klämmorna 1 och 6 å apparaterna B, C, D. Klockorna äro inkopplade mellan klämman tre å apparaten och apparatens krok. Klämmorna 3 och 5 å apparat A äro förbundna med varandra. Klämmorna 2 och 5 äro förbundna med varandra å alla apparater. Klämman 6 å apparat A är förbunden med klämman 4 å apparaterna B, C, d…. Klämman 1 å apparat A äro förbunden med omkastarens arm, och omkastarens kontakter 1, 2, 3 äro förbundna med klämman 3 å apparaterna B, C, D.

7. Koppling av BC 3050 som självväljare

Alla apparaterna anslutas medelst omkastare till nätet och kunna ringa och samtala med varandra. Endast ett samtal kan föras på nätet, så att om på en tredje apparat mikrofonen avlyftes, är även denna apparat inkopplad till de båda samtalande. Till nätet anslutes även en motståndsrulle, 2,5 ohm med speciell järnkärna jämte en kondensator på 2 mfd.

Kopplingen göres enligt schemat och tillses noga, att batteriets kolpol och zinkpol förbindas riktigt på apparaternas klämmor 2 och 6. Anläggningen bör ej göras med flera än 5 apparater, då 7-trådig EEB-kabel kan användas.

Linjelängden får ej överstiga 50 meter.

Väggtelefonapparater för galvanisk signalering

Typ BC 1300

Ryggstycke av polerad ek (dimensioner: 250*100 mm).
Hängande mikrotelefon (se tabellen).
Tryckknapp för angivande av signal.
Klocka med 40 ohms motstånd.
Vikt 1,3 kg.

Katalog No.

Mikrotelefon

Telefonsnöre

Omkastare

BC 1300

RE 4000

RS 6000

i förbindelse med upphängningskroken

BC 1301

RE 6000

RS 8001

anordnad i mikrotelefonen

BC 1302*

RE 4000

RS 6000

 

* BC 1302 kan endast användas i samband med HA 100-150 enl. schema 8044. Se sida 83.

Bordtelefonapparat för galvanisk signalering.

Typ BC 2050

Stomme av polerad valnöt.
Liggande mikrotelefon RE 3000 med telefonsnöre RS 8001 och väggfästekabel RS 9000 samt väggfäste av trä.
Omkastare anordnad i mikrotelefonen.
Tryckknapp för angivande av signal.
Klocka med 40 ohms motstånd.
Vikt 1,8 kg.

Väggtelefonapparater med induktor

Typ AB 130

Typ AB 230

Typ AB 530-590

Stomme av polerad ek.
Hängande mikrotelefon (se tabellen).
Induktor (se tabellen).
Klocka (se tabellen).
Anslutningsklämmor.

Katalog No.

Mikrotelefon

Snöre

Induktor

Antal magneter

Klockans motstånd i ohm

Ryggstyckets Höjd Bredd
i mm i mm

Vikt i kg

Batteriskåpets inre dimensioner i mm

Höjd Bredd Djup

AB 130

RE 4000

RS 6000

RH 3150

3

300

495 215

6,2

- - -

AB 230

RE 4050

RS 6500

RH 3150

3

300

660 215

7,0

190 105 105

AB 530

RE 4050

RS 6500

RH 4160

4

300

715 250

8,7

200 185 105

AB 590

RE 4050

RS 6500

RH 5600

5

2000

715 250

9,2

200 185 105

Apparaterna AB 130, 230, 530 och 590 äro försedda med en pappershållare.
Apparaterna AB 530 och 590 äro försedda med en tryckknapp för urkoppling av klockan och kortslutning av induktionsspolen.
På begäran leverera vi AB 590 så förbunden, att klockan ej ringer vid utgående signal. I detta fall utelämnas tryckknappen.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi dessa apparater med skivåskledare samt även med centralkoppling i mikrofondosan.

Typ AB 123-124

Typ AB 232-233

AB 700-702

Stomme av bonad ek.
Hängande mikrotelefon RE 4014 med snöre RS 6002.
Induktor (se tabellen).
Klocka (se tabellen).
Anslutningsklämmor, som äro täckta.

Katalog No.

Induktor

Antal magneter

Klockans motstånd i ohm

Ryggstyckets
i mm i mm

Vikt i kg

Batteriskåpets inre dimensioner i mm
Höjd Bredd Djup

AB 123

RH 3101

3

300

220 165

4,3

- - -

AB 124

RH 4381

4

1000

220 165

4,8

- - -

AB 232

RH 3101

3

300

392 202

5,6

195 175 90

AB 233

RH 4381

4

1000

392 202

6,1

195 175 90

AB 700

RH 4381

4

300

400 240

7,3

200 210 115

AB 702

RH 5602

5

2000

400 240

7,8

200 210 115

Apparaterna AB 124, 233 och 702 äro så kopplade, att klockan ej ringer vid utgående signal.
På begäran leverera vi, till förhöjt pris, dessa apparater med kapselmikrofon samt även med centralkoppling i mikrofondosan.

Väggtelefonapparater med induktor

Typ AB 2100-2120

Typ AB 2300-2320

Stomme av pressad, svartlackerad järnplåt med batteriskåp med plats för två runda element med diametern = 65 mm och höjden = 170 mm.
Induktor ( se tabellen).
Klocka (se tabellen)
Anslutningsklämmor, som äro täckta.

Katalog No.

 

Induktor

Antal mag-neter

Klockans motstånd i ohm

Vikt kg

AB 2100

AB 2120

Fast mikrofon RC 180 med kapsel och ställbar hållare RC 650 jämte hörtelefon RD 111 med snöre RS 4000

RH 4400

RH 5500

4

5

300

2000

7,8

8,2

AB 2300

AB 2320

Mikrotelefon RE 1002 med snöre RS 6020

RH 4400

RH 5500

4

5

300

2000

7,6

8,0

Typerna AB 2120 och 2320 äro försedda med tryckknapp, vilkens nertryckande har till följd, att egna klockan ej ringer och att induktionsrullens sekundära lindning kortslutes.

På särskild beställning erhålles dessa apparater så förbundna, att klockan ej ringer vid utgående signal. I detta fall utelämnas tryckknappen.

Till förhöjt pris leverera vi dessa apparater med centralkoppling i mikrofondosan..

Väggtelefonapparat med induktor för järnvägar

Typ AB 2321

Stomme av pressad svartlackerad järnplåt med batteriskåp med plats för två runda element med diametern = 65 mm och höjden = 170 mm.
Mikrotelefon RE 1002 med snöre RS 6020.
Femmagnerters induktor RH 5505 med lammellerat ankare.
Klocka med 5000 ohms motstånd.
Kondensator med 1 mikrofarads kapacitet i talströmskretsen.
Två tryckknappar, en svart och en röd.
Anslutningsklämmor.

Telefonapparaterna parallellkopplas på en tvåtrådig telefonlinje, och sker uppringningen medelst olika signaler. Vid nedtryckning av den svarta knappen bortbrytes egen klocka, så att kraftigare signal erhålles ut på linjen. Vid nedtryckning av den röda knappen kortslutas de båda linjebrancherna till en enkellinje, samtidigt som induktorn inkopplas mellan denna enkellinje och jord. Genom denna anordning kan apparat no. 1 ringa no. 16, utan att någon signal höres hos mellanliggande apparater 2-15. Apparaterna no. 1 och 16 måste i detta fall utrustas med spänningsdelare RM 110 och extraklocka RA 10/500 i enlighet med vidstående schema, då signalen inkommer på extraklockan och ej på apparatens egen klocka. Då no. 1 ska ringa no. 2, intryckes svart knapp och ringas t. ex. 2 korta signaler, då no. 2 vet, att signalen avser hans apparat och svarar på anropet.

Bordtelefonapparater med induktor

Typ AC 110

Typ AC 120

Liggande mikrotelefon RE 2002 med telefonsnöre RS 7021, väggfästekabel RS 9600, vilken är kopplad under apparatens plint och väggfäste med skivåskledare.
Induktor med två magneter, vilka tjänstgöra som apparatens fötter.
Klocka (se tabellen).

Katalog No.

 

Klockans motstånd i ohm

Vikt i kg

AC 110

 

300

5,3

AC 120

Induktorn är försedd med förskjutbar axel med plattfjäder (se fig.). Medels en tryckknapp å apparaten kan klockan utbrytas och induktionsspolen förbikopplas.

1000

5,3

På begäran, till förhöjt pris, leverera vi dessa apparater med centralkoppling i mikrofondosan.

Bordtelefonapparater med induktor

Typ AC 400-440

Typ AC 500-540

Liggande mikrotelefon RE 1004 med telefonsnöre RS 6010, väggfästekabel RS 9504 och väggfäste.
Induktor (se tabellen).
Klocka (se tabellen).
Åskledare.
Anslutningsklämmor, som äro täckta.

Katalog No.   Induktor Antal magneter Klockans
motstånd
i ohm
Vikt i kg

AC 400

AC 440

Apparatens sockel och sidor äro av svartlackerad järnplåt, överplattan av svartbetsad päronträ. På begäran och utan prisförhöjning erhålls apparaten lackerad i valnöt.

RH 3255

RH 4500

3

4

300

100

4,8

5,2

AC 500

AC 540

Apparatens sockel, sidor och överplatta äro av svartlackerad järnplåt

RH 3230

RH 5502

3

5

300

2000

5,4

6,2

Mot extrakostnad förses apparaterna med två vevar.

Apparaterna AC 440 och 540 äro försedda med en tryckknapp, vilkens nedtryckande har till följd, att egna klockan ej ringer, och att induktionsspolens sekundära lindning kortslutes. På begäran leverera vi apparaterna AC 440 och 540 så förbundna, att klockan ej ringer vid utgående signal. I detta fall utelämnas tryckknappen. På begäran, till förhöjt pris, levereras apparaterna med centralkoppling i mikrofondosan.

Extra sidoapparat utan klocka

Typ AC 1000

Liggande mikrotelefon RE 2002 med telefonsnöre RS 7021, väggfästekabel RS 9000 och väggfäste.

Denna apparat är avsedd att kopplas i serie med en vanlig telefonapparat. Den gives en sådan plats, att man därifrån kan höra en till telefonapparaten ankommande signal (e, kunna de båda apparaterna placeras i var sitt av två angränsande rum). När en sådan signal ankommer, kan svar angivas lika väl från sidoapparaten som från telefonapparaten.

Vikt 1,36 kg.

På begäran, till förhöjt pris, levereras apparaten med centralkoppling i mikrofondosan.

Väggtelefonapparat för mellanstation. För 2-3 enkellinjer. Induktorsystem.

Typ AD 120

Stomme av polerad ek, vars nedre del utgörs av ett batteriskåp ( inre dimensioner: höjd: 190 mm, bredd: 105 mm, djup: 105 mm).
Hängande mikrotelefon RE 4050 med snöre RS 6500.
Fyramagneters induktor RH 4120.
Klocka med 150 ohms motstånd.
Tryckknapp, vilken bör nedtryckas, när signal avgives.
Trevägs omkastare.

Apparaten är försedd med en metallklämma för fasthållande av ett annotationsblock.
Denna mellanstationsapparat är speciellt avsedd för anknytning av tvenne enkellinjer.
Omkastaren bör normal stå i vänstra eller högra läget, då signal från de tvenne linjerna i båda fallen framkommer till mellanstationen.
De båda linjerna kunna uppringa och samtala med varandra, oberoende av i vilket av de tre lägena omkastaren befinner sig och utan att mellanstationen kan lyssna.
Mellanstationen kan uppringa och samtala med den ena eller andra linjen, beroende på om omkastaren ställes till vänster eller höger.
En tredje linje kan anslutas till mellanstationen. Med denna linje kommer mellanstationsapparaten i förbindelse, därigenom att omkastaren ställs i sitt medelläge. Samtidigt som mellanstationen talar med den andra linjen, kunna de båda andra linjerna uppringa och tala med varandra. Skall den tredje linjen kunna ge signal till mellanstationen, måste en extraklocka RA 10/1000 inkopplas mellan apparatens klämskruvar E och L3. Önskar man, att den tredje linjen skall kunna komma i förbindelse med de båda huvudlinjerna, tillkommer en anknytningsväxel AF 300; då blir extraklockan överflödig.
Samtidigt som den tredje linjen L3 då samtalar med ena linjen, kan den andra linjen uppringa och samtala med mellanstationen.
Ryggstyckets höjd: 660 mm.
Ryggstyckets bredd: 215 mm
Vikt 7,5 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi denna apparat med centralkoppling i mikrofondosan.

Väggtelefonapparat för mellanstation. För 2 enkel- eller dubbellinjer. Induktorsystem.

Typ AD 200

Stomme av polerad ek, vars nedre del utgöres av ett batteriskåp (inre dimensioner: höjd: 200 mm, bredd: 185 mm, djup: 105 mm).
Hängande mikrotelefon RE 4050 med snöre RS 6500.
Femmagnerters induktor RH 5050.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Tryckknapp, vilken bör nedtryckas, när signal gives.
Tvåvägs omkastare.

Apparaten är försedd med en metallklämma för fasthållande av ett annotationsblock.
Mellanstationen kan tala med den ena eller den andra linjen beroende på, huruvida omkastaren ställes till vänster eller höger. En från endera linjen kommande signal ringer mellanstationens klocka, oberoende av huruvida omkastaren står till vänster eller höger. De båda linjerna kunna giva signal och tala med varandra, om mellanstationens mikrotelefon är påhängd. När tvenne apparater tala med varandra, kan den tredje ej lyssna.
Mellanstationsapparaten kan användas för såväl 2 enkla linjer som för 2 dubbellinjer eller för en enkel jämte en dubbel linje.
Ryggstyckets höjd: 715 mm.
Ryggstyckets bredd: 250 mm
Vikt 9,8 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi denna apparat med centralkoppling i mikrofondosan.

Väggtelefonapparat för mellanstation. För 3 dubbellinjer. Induktorsystem.

Typ AD 250

Stomme av polerad ek, vars nedre del utgöres av ett batteriskåp (inre dimensioner: höjd: 200 mm, bredd: 185 mm, djup: 105 mm).
Hängande mikrotelefon RE 4050 med snöre RS 6500.
Femmagnerters induktor RH 5050.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Tryckknapp vilken bör nedtryckas, när signal gives.
Trevägs omkastare.

Apparaten är försedd med en metallklämma för fasthållande av ett annotationsblock.
Mellanstationen kan tala med endera av de tre linjerna, beroende på huruvida omkastaren ställes i sitt vänstra, högra eller mellersta läge.
När omkastaren står i normalläget (till vänster), kunna tvenne av linjerna (L1 och L2) avgiva signal till mellanstationsapparaten. Skall även den tredje linjen (L3) kunna avgiva dylik signal, bör en extraklocka RA 10/1000 inkopplas mellan telefonapparatens båda med L3 betecknade klämskruvar.
Befinner sig omkastaren i mittelläget kunna linjerna L1 och L2 giva signal till och samtala med varandra och samtidigt kunna linjen L3 och mellanstationen stå i förbindelse med varandra. Önskar man, att linjen L3 skall kunna komma i förbindelse även med linjerna L1 och L2, tillkommer en anknytningsväxel AF 340: i detta fall blir extraklockan överflödig. Samtidigt som linjen L3 då samtalar med ena linjen, kan den andra linjen uppringa och samtala med mellanstationen.
När tvenne apparater tala med varandra kan den tredje ej lyssna.
Ryggstyckets höjd: 715 mm.
Ryggstyckets bredd: 250 mm
Vikt 9,6 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi denna apparat med centralkoppling i mikrofondosan.

Bordtelefonapparat för mellanstation. För 2 dubbellinjer. Induktorsystem.

Typ AE 210

Stomme av svartlackerad järnplåt.
Liggande mikrotelefon RE 1024 med telefonsnöre RS 6003, väggfästekabel RS 9636 samt väggfäste.
Fyramagneters induktor RH 4451.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Tvåvägs omkastare.
Anslutningsklämmor, vilka äro inbyggda.

Mellanstationen kan tala med den ena eller andra linjen, beroende på huruvida omkastaren ställes till vänster eller höger. En från endera linjen kommande signal ringer mellanstationens klocka, oberoende av huruvida omkastaren står till vänster eller höger. De båda linjerna kunna giva signal och tala med varandra, om mellanstationens mikrotelefon är pålagd. När tvenne apparater tala med varandra, kan den tredje ej lyssna.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi apparaten med centralkoppling i mikrofondosan.
Vikt: 5,8 kg.

Bordtelefonapparat för mellanstation. För 2 dubbellinjer. Induktorsystem.

Typ AE 260

Stomme av svartlackerad järnplåt.
Liggande mikrotelefon RE 1024 med telefonsnöre RS 6003 och väggfästekabel RS 9807.
Fyramagneters induktor RH 4451.
Klocka med 300 ohms motstånd.
Trevägs omkastare.
Väggmontering av lackerad järnplåt, innehållande 1000 ohms klocka.
Anslutningsklämmor, vilka äro inbyggda.

Mellanstationen kan tala med endera av se tvenne linjerna, beroende på huruvida omkastaren ställes i sitt vänstra eller högra läge. En från endera linjen kommande signal ringer endera av mellanstationens klockor, beroende av i vilket läge omkastaren står: emellertid bör omkastaren stå till vänster eller till höger, då en från ena linjen angiven signal höres blott av mellanstationen, men ej av andra linjen.
När omkastaren befinner sig i medelläget, kunna de bägge linjerna giva signal till och samtala med varandra, om mellanstationens mikrotelefon är pålagd. När tvenne apparater tala med varandra, kan den tredje ej lyssna.
På begäran, till förhöjt pris, levereras apparaten med fem magneters induktor och även med centralkoppling i mikrofondosan.
Vikt: 6,92 kg.

Anknytningsväxlar för 2 enkel- eller dubbellinjer. Induktorsystem

Typ AF 210

Typ AF 220

Typ AF 230, AF 231

Växlarna äro avsedda att kombineras med vanlig telefonapparat, typ AB eller AC.

Katalog No.

Stomme

Klockans motstånd i ohm

Ryggstyckets dimensioner i mm

Vikt i kg.

AF 210

Ryggstycke av polerad ek

1000

350*140

1,8

AF 211

Ryggstycke av polerad ek

1000

350*140

1,8

AF 220

Polerad eklåda

1000

200*190

2,0

AF 230

Låda av svartlackerad järnplåt

1000

220*160

2,2

AF 231

Låda av svartlackerad järnplåt

1000

220*160

2,2

Växlarna äro försedda med trevägs omkastare och med indikatorlucka.
Typ AF 211 är försedd med återställningsanordning för indikatorluckan; när omkastaren föres förbi medelläget, upplyftes nämligen luckan automatiskt.
Dessa växlar kombinerade med vanlig telefonapparat fylla samma uppgift som en mellanstationsapparat AE 260.
En sådan mellanstration kan tala med endera av de tvenne linjerna, beroende på huruvida omkastaren ställes i sitt vänstra eller högra läge. En från endera linjen kommande signal ringer antingen växels eller telefonapparatens klocka, beroende av i vilket läge omkastaren står: emellertid bör omkastaren normalt stå till vänster eller höger, då en från ena linjen angiven signal höres blott på mellanstationen, men ej på andra linjen.
När omkastaren befinner sig i medelläget, kunna de tvenne linjerna giva signal till och samtala med varandra. När tvenne linjer tala med varandra, kan den tredje ej lyssna.
Anknytningsväxlarna kunna användas för antingen 2 enkla linjer, 2 dubbellinjer eller för en enkel och en dubbellinje.

Anknytningsväxel för tre dubbellinjer. Induktorsystem.

Typ AF 340

Växeln, som är monterad å en platta av polerad ek, är avsedd att kombineras med mellanstationsapparaten AD 250.
Den är försedd med trevägsomkastare med fjäderkontakter samt med 1000 ohms klocka.
Se vidare under Typ AD 250
Ryggstyckets höjd: 375 mm.
Ryggstyckets bredd: 140 mm
Vikt 2,0 kg.

Anknytningsväxel för tre dubbellinjer. Induktorsystem.

Typ AF 400

Stomme av svartlackerad pressad järnplåt.

2 klockor (vilka ha mittelklangen gemensam) med indikatorluckor. Vardera klockans motstånd är 2000 ohm.
Fyrvägsomkastrare.
Trevägsomkastare.
Linjeklämmorna äro täckta.
Denna anknytingsväxel äro avsedd att kombineras med vanlig telefonapparat (Typ AB eller AC).
Denna kombination av växel och telefonapparat fyller samma uppgift som anknytningsväxeln AF 240 kombinerad med mellanstationsapparaten AD 250.
En signal från någon av de 3 anknutna linjerna (L1, L2 och L3) framkommer till mellanstationen i vilka lägen omkastarna än befinna sig. Emellertid böra omkastarna normalt stå i sina medellägen. Då inkomma signalerna från linjerna L1, L2 och L3 på vänstra och högra anknytningsväxelklockorna samt telefonapparatklockan respektive.
Mellanstationen kan tala med vardera av de tre linjerna L1, L2 och L3, beroende på om fyrvägsomkastaren står i lägena T-1, T-2 eller medelläget respektive. Trevägsomkastaren skall då stå i sitt medelläge.
De tre anknutna linjerna L1, L2, L3 förbindas med varandra på följande sätt:
L1 med L2 genom att ställa fyrvägsomkastaren i läget 1-2 och trevägsomkastaren i medelläget.
L1 med L3 genom att ställa fyrvägsomkastaren i läget T-2 och trevägsomkastaren i läget 1-3.
L2 med L3 genom att ställa fyrvägsomkastaren i läget T-1 och trevägsomkastaren i läget 2-3.
Under det att sålunda samtal pågår mellan två av de tre anknutna linjerna, kan den tredje linjen och mellanstationsapparaten uppringa och samtala med varandra.
När tvenne apparater tala med varandra, kan en tredje ej avlyssna samtalet.
Ryggstyckets höjd: 160 mm.
Ryggstyckets bredd: 220 mm
Vikt 2,85 kg.

Väggtelefonapparat för centralbatterisystem.

Typ CD 1140

Stomme av pressad, svartlackerad järnplåt.
Hängande mikrotelefon RE 4023 med isolerad mikrofonkapsel med högt motstånd och snöre RS 6140.
Kondensator med 2 mikrofarads kapacitet.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Anslutningsklämmor, vilka äro täckta.
Ryggstyckets höjd: 220 mm.
Ryggstyckets bredd: 155 mm
Vikt 3 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi apparaten med centralkoppling i mikrofondosan.

Bordtelefonapparat för centralbatterisystem.

Typ CG 400

Stomme av pressad, svartlackerad järnplåt.
Liggande mikrotelefon RE 1023 med isolerad mikrofonkapsel, med högt motstånd, och telefonsnöre RS 6141, väggfästekabel RS 5212 med tredelig propp och väggfäste av plåt.
Kondensator med 2 mikrofarads kapacitet.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Anslutningsklämmor vilka äro täckta.
Vikt 2,9 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi apparaten med centralkoppling i mikrofondosan.

Extra sidoapparat utan klocka

Typ CG 3001

Stomme av svartlackerat gjutjärn.
Liggande mikrotelefon RE 1023 med isolerad mikrofonkapsel med högt motstånd samt med telefonsnöre RS 6141, väggfästekabel RS 5212 med tredelig propp och väggfäste.
Anslutningsklämmor, vilka äro täckta.

Denna apparat är avsedd att kopplas samman med en vanlig telefonapparat för centralbatterisystem. Den gives en sådan plats, att man därifrån kan höra en till telefonapparaten ankommande signal (ev. kunna de båda apparaterna placeras i var sitt av två angränsande rum). När en sådan signal ankommer, kan svar angivas lika väl från sidoapparaten som från telefonapparaten.
Vikt: 2,2 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi denna apparat med centralkoppling i mikrofondosan.

Självväljareväggtelefonapparater för enkellinjer med galvanisk signal

Typ HA 100

Katalog No.

Antal enkellinjer

Erforderlig blykabel EB. Antal trådar

Ryggstyckets dimensioner i mm

Vikt i kg

HA 100/10

10

12

390*155

1,75

HA 100/15

15

18

390*155

1,81

HA 100/20

20

22

390*155

1,90

Väggplatta av polerad valnöt.
Hängande mikrotelefon RE 6000 med snöre RS 8001.
Omkastare.
Tvenne tryckknappar, märkta med bokstäverna S och T.
Klocka med 40 ohms motstånd.

Utifrån kommande signal ringer telefonapparatens klocka oberoende av, på vilket nummer omkastaren är ställd.
När signal ankommer, vrides omkastaren till det med A betecknade läget, varefter samtal kan äga rum. Finna de samtalande, att andra på nätet pågående samtal verka störande, kan talöverföringen förbättras därigenom, att den anropade inställer omkastaren på den anropandes nummer, varefter de samtalande nedtrycka knappen T å sina resp. apparater, så länge som samtalet pågår. Samtalet föres då på dubbellinje.
Önskar man från en apparat samtala med någon annan av apparaterna, ställer men omkastaren på den ifrågavarande apparatens nummer och giver signal med tryckknappen S.
Apparat HA 100 kan kombineras med apparat BC 1302 enligt schema 8044 (se sid. 83).

Självväljarebordtelefonapparater för enkellinjer med galvanisk signal

Typ HA 150

Katalog No.

Antal enkellinjer

Väggfästekabelns nummer

Väggfästets diameter mm

Erforderlig blykabel EB. Antal trådar

Vikt i kg

HA 150/10

10

RS 9900/15

102

12

2,32

HA 150/15

15

RS 9900/20

102

18

2,35

HA 150/20

20

RS 9900/26

110

22

2,37

Stativ av polerad valnöt.
Liggande mikrotelefon RE 3000 med telefonsnöre RS 8001.
Väggfäste av trä med väggfästekabel (se tabellen).
Omkastare.
Tvenne tryckknappar, märkta med bokstäverna S och T.
Klocka med 40 ohms motstånd.

Utifrån kommande signal ringer telefonapparatens klocka oberoende av, på vilket nummer omkastaren är ställd.
När signal ankommer, vrides omkastaren till det med A betecknade läget, varefter samtal kan äga rum.
Finna de samtalande, att andra på nätet pågående samtal verka störande, kan talöverföringen förbättras därigenom, att den anropade inställer omkastaren på den anropandes nummer, varefter de samtalande nedtrycka knappen T å sina resp. apparater, så länge samtalet pågår. Samtalet föres då på dubbellinje.
Önskar man från en apparat samtala med någon annan av apparaterna, ställer men omkastaren på den ifrågavarande apparatens nummer och giver signal med tryckknappen S.
Apparat HA 150 kan kombineras med apparat BC 1302 enligt schema 8044 (se sid. 83).

Självväljareväggtelefonapparater för dubbellinjer med galvanisk signal

Typ HA 200

Typ HA 210

Katalog No.

Antal dubbellinjer

Erforderlig blykabel EB. Antal trådar

Ryggstyckets dimensioner i mm

Vikt i kg

HA 200/10

10

22

392*160

1,80

HA 200/15

15

32

392*160

1,85

HA 200/20

20

42

392*160

2,00

HA 210/30

30

62

380*170

2,00

HA 210/40

40

82

410*178

2,00

HA 210/50

50

104

410*178

2,06

Väggplatta av polerad valnöt.
Hängande mikrotelefon RE 6000 med snöre RS 8001.
Omkastare.
Tryckknapp för signalens avgivande.
Klocka med 100 ohms motstånd.

Utifrån kommande signal ringer telefonapparatens klocka oberoende av, på vilket nummer omkastaren är ställd.
När signal ankommer, vrides omkastaren till det med A betecknade läget, varefter samtal kan äga rum.
Önskar man från en apparat samtala med någon annan av apparaterna, ställer man omkastaren på den ifrågavarande apparatens nummer och giver signal med tryckknappen.
Dessa apparater kunna även användas för enkellinjer. Typerna HA 200/10-200/20 äro försedda med yttre klämmor för inkopplingen, i fråga om typerna HA 210/30-210/50 inkopplas kabeln direkt på kontaktstiften inuti apparaten.

Självväljareväggtelefonapparat för 30 dubbellinjer med galvanisk signal

Typ HA 220/30

Stomme av pressad, svartlackerad järnplåt.
Hängande mikrotelefon RE 6000 med snöre RS 8001.
Omkastare.
Tryckknapp för signalens avgivande.
Klocka med 100 ohms motstånd.
Anslutningsklämmor, vilka äro täckta.

Den erforderliga blykabeln EB innehåller 62 trådar.
Utifrån kommande signal ringer telefonapparatens klocka oberoende av, på vilket nummer omkastaren är ställd.
När signal ankommer, vrides omkastaren till det med A-läget, varefter samtal kan äga rum.
Önskar man från en apparat samtala med någon annan av apparaterna, ställer man omkastaren på den ifrågavarande apparatens nummer och giver signal med tryckknappen.
Denna apparat kan även användas för enkellinjer.
Ryggstyckets höjd: 220 mm.
Ryggstyckets bredd: 160 mm
Vikt 2,8 kg.

Självväljarebordtelefonapparater för dubbellinjer med galvanisk signal

Typ HA 250

Katalog No.

Antal enkellinjer

Väggfästekabelns nummer

Erforderlig blykabel EB. Antal trådar

Väggfästets dimensioner i mm

Vikt i kg

HA 250/10

10

RS 9900/26

22

d=102

2,24

HA 250/15

15

RS 9900/40

32

d=110

2,50

HA 250/20

20

RS 9900/50

42

156*70

2,70

HA 250/30

30

RS 9900/70

62

212*82

3,13

HA 250/40

40

RS 9900/90

82

264*86

3,70

HA 250/50

50

RS 9900/110

104

305*105

4,13

Stativ av polerad valnöt.
Liggande mikrotelefon RE 3000 med telefonsnöre RS 8001.
Väggfäste med väggfästekabel (se tabellen).
Omkastare.
Tryckknapp för signalens avgivande.
Klocka med 100 ohms motstånd.

Utifrån kommande signal ringer telefonapparatens klocka oberoende av, på vilket nummer omkastaren är ställd.
När signal ankommer, vrides omkastaren till det med A betecknade läget, varefter samtal kan äga rum.
Önskar man från en apparat samtala med någon annan av apparaterna, ställer man omkastaren på den ifrågavarande apparatens nummer och giver signal med tryckknappen.
Dessa apparater kunna även användas för enkellinjer.

Självväljarebordtelefonapparat för 30 dubbellinjer med galvanisk signal

Typ HA 260/30

Stomme av pressad, svartlackerad järnplåt.
Liggande mikrotelefon RE 3000 med telefonsnöre RS 8001.
Väggfäste (dimensioner 80*215) med väggfästekabel RS 9900/70
Omkastare.
Tryckknapp för signalens avgivande.
Klocka med 100 ohms motstånd.
Anslutningsklämmor, vilka äro täckta.
Den erforderliga blykabeln EB innehåller 62 trådar.

Utifrån kommande signal ringer telefonapparatens klocka oberoende av, på vilket nummer omkastaren är ställd.
När signal ankommer, vrides omkastaren till det med A-läget, varefter samtal kan äga rum.
Önskar man från en apparat samtala med någon annan av apparaterna, ställer man omkastaren på den ifrågavarande apparatens nummer och giver signal med tryckknappen.
Denna apparat kunna även användas för enkellinjer.
Vikt 4,4 kg.

Självväljarebordtelefonapparater med induktor för dubbellinjer

Typ HA 700

Katalog No.

Antal dubbellinjer

Väggfästekabelns nummer

Erforderlig blykabel EB.
Antal trådar

Väggfästets dimensioner i mm

Vikt i kg

HA 700/10

10

RS 9900/26

22

d=102

5,4

HA 700/15

15

RS 9900/40

32

d=110

5,6

HA 700/20

20

RS 9900/50

42

156*70

5,8

HA 700/30

30

RS 9900/70

62

212*82

6,3

HA 700/40

40

RS 9900/90

82

264*86

6,8

HA 700/50

50

RS 9900/110

104

305*105

7,2

Liggande mikrotelefon RE 1004 med telefonsnöre RS 6010.
Väggfäste med väggfästekabel (se tabellen).
Tremagneters induktor RH 3256.
Omkastare.
Klocka med 300 ohms motstånd.

Utifrån kommande signal ringer telefonapparatens klocka oberoende av, på vilket nummer omkastaren är ställd.
När signal ankommer, vrides omkastaren till det med A betecknade läget, varefter samtal kan äga rum.
Önskar man från en apparat samtala med någon annan av apparaterna, ställer man omkastaren på den ifrågavarande apparatens nummer och giver signal med tryckknappen.
Dessa apparater kunna även användas för enkellinjer.

Självväljareväxlar för kombinering med antingen galvanisk eller induktor-telefonapparat för dubbellinjer

Typ HB 100

Typ HB 110

Katalog No.

Antal enkellinjer

Ryggstyckets dimensioner i mm

Vikt i kg

HB 100/10

10

290*155

0,85

HB 100/15

15

290*155

0,85

HB 100/20

20

290*155

0,94

HB 110/30

30

180*160

0,70

HB 110/40

40

180*160

0,70

HB 110/50

50

215*170

0,77

Väggplatta av polerad valnöt.
Omkastare.
Dessa typer äro avsedda att kombineras antigen med de galvaniska telefonapparaterna HC 120-200 eller med telefonapparaterna med induktor HC 510-520.
Utifrån kommande signal ringer telefonapparatens klocka oberoende av, på vilket nummer omkastaren är ställd.
När signal ankommer, vrides omkastaren till det med A betecknade läget, varefter samtal kan äga rum.
Önskar man från en apparat samtala med någon annan av apparaterna, ställer man omkastaren på den ifrågavarande apparatens nummer och giver signal medelst tryckknapp, resp. induktor.
Dessa typer kunna även användas för enkellinjer.
Typerna HB 100/10-100/20 äro försedda med yttre klämmor för inkopplingen; i fråga om typerna HB 110/30-110/50 inkopplas kabeln direkt på kontaktstiften inuti apparaten.

Väggtelefonapparat med galvanisk signal för självväljareväxel

Typ HC 120

Väggplatta av polerad ek.
Hängande mikrotelefon RE 6000 med snöre RS 8001.
Klocka med 100 ohms motstånd.
Apparaten är avsedd att kombineras med självväljareväxel HB 100 eller HB 110.
Ryggstyckets höjd: 250 mm.
Ryggstyckets bredd: 100 mm
Vikt 1,3 kg.

Bordtelefonapparat med galvanisk signal för självväljareväxel

Typ HC 200

Stativ av polerad ek.
Liggande mikrotelefon RE 3000 med telefonsnöre RS 8001.
Väggfäste av trä med väggfästekabel RS 9700.
Klocka med 100 ohms motstånd.
Apparaten är avsedd att kombineras med självväljareväxel HB 100 eller HB 110.
Vikt 1,9 kg.

Väggtelefonapparat med induktor för självväljareväxel

Typ HC 510

Stomme av polerad ek.
Hängande mikrotelefon RE 6000 med snöre RS 8001.
Tvåmagneters induktor RH 2600.
Klocka med 100 ohms motstånd.
Apparaten är avsedd att kombineras med självväljareväxel HB 100 eller HB 110.
Ryggstyckets höjd: 415 mm.
Ryggstyckets bredd: 170 mm
Vikt 4,1 kg.

Väggtelefonapparat med induktor för självväljareväxel

Typ HC 520

Stomme av polerad ek med batteriskåp, var inre dimensioner äro:
Höjd: 190 mm
Bredd: 105 -"-
Djup: 105 -"-
Hängande mikrotelefon RE 6050 med snöre RS 8500.
Tremagneters induktor RH 3300
Klocka med 300 ohms motstånd.

Apparaten är försedd med metallklämma för fasthållande av ett annotationsblock och är avsedd att kombineras med självväljareväxel HB 100 eller HB 110.
Ryggstyckets höjd: 660 mm.
Ryggstyckets bredd: 215 mm
Vikt 7,0 kg.

Bordtelefonapparater för hemliga självväljaresystemet för dubbellinjer

Typ HK 100

Katalog No.

Antal dubbellinjer

Väggfästekabelns nummer

Väggfästets dimensioner i mm

Vikt i kg

HK 100/10

10

RS 9910/36

d=110

4,50

HK 100/15

15

RS 9910/46

d=110

4,70

HK 100/20

20

RS 9910/58

160*70

4,93

HK 100/30

30

RS 9910/82

210*84

5,30

Liggande mikrotelefon RE 2002 med telefonsnöre RS 7021.
Väggfäste med väggfästekabel (se tabellen).
Omkastare.
Tryckknapp för signalens avgivande.
Klocka.
På särskild begäran levereras en för apparaten passande konsol, vilken möjliggör apparatens montering å vägg.

Principen i det hemliga självväljaresystemet är dels den, att två abonnenter kunna vara i samtalsförbindelse, utan att man i någon annan apparat kan lyssna till samtalet eller uppringa de upptagna apparaterna, dels den, at från en telefoncentral självväljaresystemet kan anropas och vilken åstundad förbindelse som helst inom densamma erhållas och omvänt från en godtycklig apparat inom systemet centralstationen direkt uppringas med ovannämnda fördelar.

Apparaterna utföres med anordning för 5 centrallinjer i fråga om apparaterna HK 100/10 och HK 100/15, för 8 centrallinjer i fråga om HK 100/20 samt för 10 centrallinjer i fråga om HK 100/30, om ej särskilt annorlunda bestämmes. Dessa centrallinjer kunna dock användas som vanliga självväljarelinjer, i vilket fall klämman C i väggfästet ej kommer till användning. Apparater med galvanisk uppringning kunna även begagnas i förbindelse med en central med induktorsystem. De linjer, å vilka samtal pågår, hänga icke på något sätt ihop med andra linjer.

Centrallinjerna skola förbindas till de 5 (resp. 8 eller 10) sista kontakterna i apparaten, vilka äro speciellt arrangerade för detta ändamål. Om flera centrallinjer begagnas, fördelas de antingen inom systemet med en linje till varje apparat, eller komma alla centrallinjerna in till en och samma apparat. I förra fallet förses varje centrallinje med en reläapparat HK 500 eller HK 530, i det senare fallet används en telefonapparat med växel HK 310-315 i stället för telefonapparat HK 100.

Signal erhålles oberoende av på vilket nummer omkastaren är ställd.

Ringer apparatklockan, föres omkastaren till det med A betecknade läget; ringer däremot extraklockan (vilket anger, att signalen ankommer på en centrallinje), vrides omkastaren till det mot centrallinjen svarande numret, varefter samtal kan äga rum.

Önskar man från en apparat samtala med en av de till nätet anslutna apparaterna, eller vill man använda en av centrallinjerna, ställes omkastaren på motsvarande nummer, varefter signal gives medels tryckknappen. Om den egna klockan därvid icke ringer, anger detta, att den apparat eller linje, med vilken man önskar samtal, för tillfället är upptagen.

Bordtelefonapparat för hemliga självväljaresystemet för 50 dubbellinjer, därav 15 kunna användas som centrallinjer

Typ HK 120

Liggande mikrotelefon RE 2002 med telefonsnöre RS 7021.
Omkastare.
Två tryckknappar, en svart och en röd.
Klocka.
Vikt 6,4 kg.

En kabel, vilken är mycket böjlig, förbinder telefonapparaten med en förgreningslåda HM 150. Denna kabel levereras ej med telefonapparaten och ingår ej i priset. För normala fall anbefalla vi följande kabeltyper:
RS 9915/82, när högst 25 apparater äro inkopplade och
RS 9915/132,     "    26-50     "     "     "

Om självväljaresystemet skall vara anslutet till en telefoncentral medels en eller flera centrallinjer, utrustas varje sådan linje med en reläapparat HK 530 eller ock ersättes en av systemets apparater HK 120 med en apparat HK 310-315.

Det hemliga sjävväljaresystemets princip

Vilken som helst av självväljaresystemets apparater kan uppringa och komma i samtalsförbindelse med vilken som helst av de andra apparaterna inom systemet.
Om självväljaresystemet är anknutet till en telefoncentral, kan centralen uppringa systemet och komma i samtalsförbindelse med vilken som helst av systemets apparater.
Vilken som helst av systemets apparater kan uppringa och komma i samtalsförbindelse med telefoncentralen.
Den påringande apparaten är blockerad i samma ögonblick som dess mikrotelefon avlyftes.
Den påringda apparaten är icke blockerad förrän dess mikrotelefon avlyftes.

Handledning vid systemets begagnande

I. Samtal inom systemet

Om t. ex. apparat 16 (se schemat) önskar tala med apparat 18, inställes väljaren på siffran 18, mikrotelefonen avlyftes och signal gives, därigenom att den svarta knappen nedtryckes.
Om klockan i apparat 16 därvid icke ringer, anger detta, att apparat 18 för tillfället är upptagen. (Apparat 18 får naturligtvis icke heller signal.)
Är apparat 18 ledig, ringa klockorna i apparat 16 och 18. Mikrotelefonen tillhörande apparat 18 avlyftes då och svar gives.
Observera: signal framkommer till apparat 18 oberoende av på vilket nummer dess väljare står, och apparat 18 kan svara utan att väljaren behöver flyttas till något särskilt läge.
När samtalet är slut, påläggas båda mikrotelefonerna.

II. Samtal från en abonnent tillhörande en telefoncentral till en av självväljareapparaterna

Då en signal från centralen ankommer till den av självväljaresystemets apparater, till vilken den ifrågavarande centrallinjen är inkopplad (exempelvis apparat 16), ringer den till linjen hörande reläapparatens klocka. Väljaren inställes då på ifrågavarande centrallinje, mikrotelefonen avlyftes, den röda knappen nedtryckes och svar avgives.
Om nu centrallinjen önskar komma i förbindelse, icke med apparat 16 utan t. ex. med apparat 18, uppringer apparat 16 apparat 18 och meddelar detta såsom under I angivits samt pålägger åter sin mikrotelefon. Apparat 18 inställer därefter väljaren på den ifrågavarande centrallinjen, nedtrycker den röda knappen och kommer i förbindelse med centrallinjen.
(Om apparat 18 skulle komma att inställa väljaren på centrallinjen, innan apparat 16 pålagt sin mikrotelefon, inkommer apparat 18 ej på centrallinjen, när den röda knappen nedtryckes. I detta fall måste apparat 18 för att inkomma på centrallinjen invänta att apparat 16 pålagt sin mikrotelefon samt därefter ett ögonblick nedtrycka mikrotelefonklykan och sedan den röda tryckknappen.)
Observera! Under den tid, som apparat 16 behöver för att uppringa apparat 18, är centrallinjen ifråga blockerad, så att någon annan apparat ej kan koppla in sig på denna linje.
När samtalet är slut, ges slutsignal genom att nedtrycka den svarta knappen och mikrotelefonen pålägges. (Om den telefoncentral, till vilken självväljareapparaterna äro anslutna, är byggd enligt centralbatterisystemet, så ges slutsignal enbart därigenom att mikrotelefonen pålägges.)

III. Samtal från en självväljareapparat till en av telefoncentralens abonnenter

Väljaren inställes på en, vilken som helst av centrallinjerna, mikrotelefonen avlyftes och signal gives därigenom, att den svarta knappen nedtryckes.
Om apparatens klocka då ej ringer, anger detta, att centrallinjen ifråga redan är upptagen.
Är linjen ledig, ringer den egna klockan och svar erhålles från telefoncentralen, vilken verkställer förbindelse med den önskade abonnenten.

Bordstelefonapparat för hemliga självväljaresystemet för 50 dubbellinjer, därav hur många som helst kunna användas som centrallinjer

Typ HK 130

Liggande mikrotelefon RE 2002 med telefonsnöre RS 7021
Omkastare.
Två tryckknappar, en svart och en röd.
Klocka.
Vikt 6,7 kg.

En kabel, vilken är mycket böjlig, förbinder telefonapparaten med en förgreningslåda HM 150. Denna kabel levereras ej med telefonapparaten och ingår ej i priset. För normala fall anbefalla vi följande kabeltyper:
RS 9915/90, när högst 25 apparater äro inkopplade och
RS 9915/168,       "     26-50       "       "       "
Om självväljaresystemet skall vara anslutet till en telefoncentral medelst en eller flera centrallinjer, utrustas varje sådan linje med en reläapparat HK 530 eller ock ersättes en av systemets apparater HK 130 med en apparat HK 310-315.

Det hemliga sjävväljaresystemets princip

Vilken som helst av självväljaresystemets apparater kan uppringa och komma i samtalsförbindelse med vilken som helst av de andra apparaterna inom systemet.
Om självväljaresystemet är anknutet till en telefoncentral, kan centralen uppringa systemet och komma i samtalsförbindelse med vilken som helst av systemets apparater.
Vilken som helst av systemets apparater kan uppringa och komma i samtalsförbindelse med telefoncentralen.
Den påringande apparaten är blockerad i samma ögonblick som dess mikrotelefon avlyftes.
Den påringda apparaten är blockerad i samma ögonblick som den påringande ger signal.

Handledning vid systemets begagnande

I. Samtal inom systemet

Om t. ex. apparat 16 (se schemat) önskar tala med apparat 18, inställes väljaren på siffran 18, mikrotelefonen avlyftes och signal gives, därigenom att den svarta knappen nedtryckes.
Om klockan i apparat 16 därvid icke ringer, anger detta, att apparat 18 för tillfället är upptagen. (Apparat 18 får naturligtvis icke heller signal.)
Är apparat 18 ledig, ringa klockorna i apparat 16 och 18. Mikrotelefonen tillhörande apparat 18 avlyftes då och svar gives.
Observera: signal framkommer till apparat 18 oberoende av på vilket nummer dess väljare står, och apparat 18 kan svara utan att väljaren behöver flyttas till något särskilt läge.

När samtalet är slut, påläggas båda mikrotelefonerna.

II. Samtal från en abonnent tillhörande en telefoncentral till en av självväljareapparaterna

Då en signal från centralen ankommer till den av självväljaresystemets apparater, till vilken den ifrågavarande centrallinjen är inkopplad (exempelvis apparat 16), ringer den till linjen hörande reläapparatens klocka. Väljaren inställes då på ifrågavarande centrallinje, mikrotelefonen avlyftes, den röda knappen nedtryckes och svar avgives.
Om nu centrallinjen önskar komma i förbindelse, icke med apparat 16 utan t. ex. med apparat 18, uppringer apparat 16 apparat 18 och meddelar detta såsom under I angivits samt pålägger åter sin mikrotelefon. Apparat 18 inställer därefter väljaren på den ifrågavarande centrallinjen, nedtrycker den röda knappen och kommer i förbindelse med centrallinjen.
(Om apparat 18 skulle komma att inställa väljaren på centrallinjen, innan apparat 16 pålagt sin mikrotelefon, inkommer apparat 18 ej på centrallinjen, när den röda knappen nedtryckes. I detta fall måste apparat 18 för att inkomma på centrallinjen invänta att apparat 16 pålagt sin mikrotelefon samt därefter på nytt ett ögonblick nedtrycka den röda tryckknappen.)
Observera! Under den tid, som apparat 16 behöver för att uppringa apparat 18, är centrallinjen ifråga blockerad, så att någon annan apparat ej kan koppla in sig på denna linje.
När samtalet är slut, ges slutsignal genom att nedtrycka den svarta knappen och mikrotelefonen pålägges. (Om den telefoncentral, till vilken självväljareapparaterna äro anslutna, är byggd enligt centralbatterisystemet, så ges slutsignal enbart därigenom att mikrotelefonen pålägges.)

III. Samtal från en självväljareapparat till en av telefoncentralens abonnenter

Väljaren inställes på en, vilken som helst av centrallinjerna, mikrotelefonen avlyftes och signal gives därigenom, att den svarta knappen nedtryckes.
Om apparatens klocka då ej ringer, anger detta, att centrallinjen ifråga redan är upptagen.
Är linjen ledig, ringer den egna klockan och svar erhålles från telefoncentralen, vilken verkställer förbindelse med den önskade abonnenten.

Bordstelefonapparater för hemliga självväljaresystemet med växel för 50 dubbellinjer

Typ HK 310-315

Katalog No.

Antal påringnings-
klaffar

Vikt i kg.

HK 310

6

8,5

HK 315

12

9,6

Liggande mikrotelefon RE 2002 med telefonsnöre RS 7021
Omkastare.
Två tryckknappar, en svart och en röd.
Påringningsklaffar - en för varje centrallinje.
Anslutningsklämmor, vilka äro täckta.
En kabel, vilken är mycket böjlig, förbinder telefonapparaten med en förgreningslåda HM 150. Denna kabel levereras ej med telefonapparaten och ingår ej i priset.
Med telefonapparaten skall en reläapparat HK 660 eller HK 665 vara kombinerad.
Denna apparat användes, om ett hemligt självväljaresystem, bestående av apparater av typ HK 130 (eventuellt HK 120 eller HK 100*) är förbundet med en centraltelefonstation medels flera centrallinjer och de från stationen ankommande samtalen skola från ett ställe distribueras till de andra apparaterna.
Apparaten tjänstgör dels som en hemlig självväljareapparat HK 130, dels som växelstation för de från centralstationen kommande linjerna.
Då en signal från centralen ankommer till apparaten, faller samtidigt en av klaffarna. Väljaren inställes då på det nummer, som motsvarar den fallna klaffen, mikrotelefonen avlyftes, den röda knappen nedtryckes och svar avgives.
Om nu centrallinjen önskar tala med en annan apparat inom systemet, t. ex. apparat 18, inställes väljaren på siffran 18 och signal gives medels den svarta knappen. Om klockan därvid ej ringer, visar detta, att apparat 18 för tillfället är upptagen. (Apparat 18 får naturligtvis ej heller någon signal.)
Är apparat 18 ej ledig, ringa klockorna såväl i växeln som i apparat 18. När apparat 18 svarar, meddelar växeln, att samtal väntar på centrallinje No. 5 (exempelvis), varpå klaffen upplyftes och växelns mikrotelefon pålägges.
Apparat 18 inställer därefter väljaren på centrallinje 5, nedtrycker den röda knappen och kommer i förbindelse med centrallinje 5.
Om apparat 18 skulle komma att inställa väljaren på centrallinjen, innan växeln pålagt sin mikrotelefon, inkommer apparat 18 ej på centrallinjen, när den röda knappen nedtryckes. I detta fall måste apparat 18 för att inkomma på centrallinjen invänta att växeln pålagt sin mikrotelefon samt därefter ett ögonblick nedtrycka först mikrotelefonklykan och sedan den röda knappen.
När samtalet är slut, ger apparat 18 slutsignal genom att nedtrycka den svarta knappen och mikrotelefonen pålägges. (Om den telefoncentral, till vilken självväjareapparaterna äro anslutna, är byggd enligt centralbatterisystemet, så ges slutsignal enbart därigenom att mikrotelefonen pålägges.)
Samtalsförbindelse från en självväljareapparat inom systemet med centraltelefonstationen erhålles utan växelns förmedling därigenom, att väljaren inställes på en, vilken som helst av centrallinjerna, mikrotelefonen avlyftes och signal gives medels den svarta knappen.
Om apparatens klocka då ej ringer, anger detta, att centrallinjen i fråga redan är upptagen.
Är linjen ledig, ringer den egna klockan och svar erhålles från telefoncentralen, vilken verkställer förbindelse med den önskade abonnenten.


* Om självväljareapparater av typ HK 100 eller HK 120 äro inkopplade i systemet, bör detta anges vid beställning av apparaterna HK 310-315.

Reläapparater för hemliga självväljaresystemet

Typ HK 500

Typ HK 530

Skall ett självväljaresystem anslutas till en centralstation medels en centrallinje, tillkommer för hela systemet en reläapparat HK 500 eller HK 530.
Denna monteras bredvid en av systemets självväljareapparater, vilka då har att distribuera de från centralstationen kommande samtalen.
Skall systemet förbindas med centralstationen medels flera centrallinjer, kan man fördela dessa inom systemet, så att varje centrallinje går till sin självväljareapparat. Varje centrallinje förses då med sin reläapparat.
(Ävenledes kan man låta alla centrallinjerna gå till en och samma självväljareapparat, varifrån samtalen då distribueras. För detta ändamål lämpa sig självväljareapparaterna HK 310-315 kombinerade med reläapparaterna HK 660-665; se under denna typ.)
Hk 500 Stomme av polerad ek.
Höjd: 170 mm. Bredd: 160 mm. Vikt: 1,82 kg.
HK 530 Denna reläapparat blockerar centrallinjen under den tid, som självväljareapparaten behöver för att uppringa den av centrallinjen begärda telefonapparaten, så att linjen ej kan tagas av någon annan apparat.
Stomme av svartlackerad järnplåt.
Höjd: 235 mm. Bredd: 160 mm. Vikt: 2,4 kg.

Transportabel telefonapparat

Typ MB 100-125

Till apparaterna hör mikrotelefon med snöre och celluloidtratt, induktor, klocka, tvenne torrelement Typ RK 190, åskledare samt anslutningsklämmor för linje- och jordledningstråd.

På särskild begäran levereras apparaterna med segelduksfodral.

Katalog No. …

MB 100

MB 110

MB 115

MB 120

MB 125

Induktortyp …

RH 3120

RH 4100

RH 4200

RH 5100

RH 5220

Antal magn. …

3

4

4

5

5

Mikrotelefontyp …

RE 3022

RE 3022

RE3042

RE 3022

RE 3042

Snörets nummer …

RS 7000

RS 7000

RS 8000

RS 7000

RS 8000

Klockmotstånd …

200

200

1000

200

1000

Dimensioner i mm

305*170*210

305*170*210

305*170*210

315*210*240

315*210*240

Vikt i kg. …

7,6

7,9

7,9

10,6

10,6

 

Transportabel telefonapparat

Typ MB 300

Låda av bonad ek.

Till apparaten hör en sammanskjutbar mikrotelefon RE 9100 med snöre RS 7010 induktor med 2 magneter Typ RH 2500, klocka med 500 ohms motstånd, ett torrelement Typ RK 150, tryckknapp för klockans förbikopplande samt två anslutningsklämmor för linjetrådarna. Apparaten skyddas av ett läderfodral Typ MV 550 med axelrem. Den är lättare än Typ MB 100 och speciellt lämplig för uppsökande av linjefel.

Dimensioner: 190 * 100 * 190 mm.
Vikt: 4,6 kg.

Transportabel telefonapparat

Typ MB 310

Låda av bonad ek.

Till apparaten hör en mikrotelefon RE 9134 med snöre RS 6154. Mikrotelefonen är sammanskjutbar (10 mm). När mikrofonen är sammanskjuten, är tangenten låst, varigenom batteriet skyddas.

Apparaten innehåller en induktor med 5 magneter, klocka med 2000 ohms motstånd, ett torrelement RK 181, tryckknapp för klockans förbikopplande samt två anslutningsklämmor.

Apparaten skyddas av en läderväska med axelrem. Väskans lock är gjort så litet, att mikrotelefonen måste hopskjutas för att få plats i locket.

Lådans totala höjd: 170 mm
      "       "   bredd: 228 mm
      "       "     djup: 100 mm
Total vikt med väska: 5,67 kg.

Ledningstråd och kabel

MG 23
Isolerad järntråd. Isolation, svart lack.
Järntrådens diameter är 0,6 mm.
Vikt: c:a 2,2 kg per 1000 m.
Levereras i ringar om 750 m.

MG 50
Isolerad järntråd. Isolation, svart lack jämte omspinning av svartvaximpregnerad bomull.
Järntrådens diameter är 0,5 mm.
Vikt c:a 2,1 kg per 1000 m.

MG 51
100 meter MG 50 i ring, ombunden på fyra ställen.

MG 205
Kabel, bestående av 1 förtent koppartråd med 0,44 mm diameter och 8 galvaniserade ståltrådar,
vardera med 0,26 mm diameter, isolerad med 2 lager gummi och 1 lager svartvaximpregnerad
bomull.
Kabeldiameter: 2,5 mm.
Vikt: c:a 10,4 kg per 1000 m.
Levereras i ringar om 500 m.

MG 206
Dubbelledare, bestående av två hoptvinnade trådar MG 205.
Vikt: c:a 21,4 kg per 1000 m.

Automatisk väggtelefonapparat

Typ DB 55

(för automatiska växlarna OL 20 och OL 25)

Stomme av svartlackerad järnplåt
Mikrotelefon RE 4023 med snöre RS 6140. Mikrotelefonen är försedd med isolerad kapsel med högt motstånd.
Fingerskiva RG 100.
Klocka med 300 ohms motstånd.
Tryckknapp för avgivande av signal.
Anslutningsklämmor, som äro täckta.
Ryggstyckets höjd: 220 mm.
        "         bredd: 150    "
Vikt 2,6 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi dessa apparater med centralkoppling i mikrofondosan.

Automatisk bordtelefonapparat

Typ DB 255

(för automatiska växlarna OL 20 och OL 25)

Stomme av svartlackerad järnplåt
Mikrotelefon RE 1023 med snöre RS 6141 väggfästekabel RS 5212 med 3-delig propp och väggfäste. Mikrotelefonen är försedd med isolerad kapsel med högt motstånd.
Fingerskiva RG 100.
Klocka med 300 ohms motstånd.
Tryckknapp för avgivande av signal.
Anslutningsklämmor, som äro täckta.
Vikt: 2,9 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi dessa apparater med centralkoppling i mikrofondosa.

Typ DB 256

Samma apparat som DB 255 men med fast väggfäste utan propp.

Automatisk väggtelefonapparat

Typ DE 100

(för automatiska växlarna OL 100, OL 500 och OL 550)

Stomme av svartlackerad järnplåt
Mikrotelefon RE 4023 med snöre RS 6140. Mikrotelefonen är försedd med isolerad kapsel med högt motstånd.
Fingerskiva RG 100.
Kondensator med 2 mikrofarads kapacitet.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Tryckknapp för avgivande av signal.
Anslutningsklämmor, som äro täckta.
Ryggstyckets höjd: 220 mm.
          "       bredd: 150 mm.
Vikt 3,1 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi dessa apparater med centralkoppling i mikrofondosan.

Automatisk bordtelefonapparat

Typ DE 500

(för automatiska växlarna OL 100, OL 500 och OL 550)

Stomme av svartlackerad järnplåt
Mikrotelefon RE 1023 med snöre RS 6141, väggfästekabel RS 5212 med 3-delig propp och väggfäste. Mikrotelefonen är försedd med isolerad kapsel med högt motstånd.
Fingerskiva RG 100.
Kondensator med 2 mikrofarads kapacitet.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Anslutningsklämmor, som äro täckta.
Vikt: 3,3 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi dessa apparater med centralkoppling mikrofondosan.

Typ DE 502

Samma apparat som DE 500 men med fast väggfäste, utan propp.

Automatisk bordtelefonapparat
För mellanstation med 2 dubbellinjer.

Typ DL 500

Stomme av pressad, svartlackerad järnplåt.
Liggande mikrotelefon RE 1023 med isolerad kapselmikrofon, högt motstånd, snöre RS 6141 och väggfästekabel RS 9751.
Fingerskiva RG 100.
Kondensator med 2 mikrofarads kapacitet.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Blänkare, vilken anger om biapparaten samtalar med centralstationen.
(En kondensator på ¼ mfd kapacitet är kopplad parallellt med blänkaren.)
3-vägs omkastare.
Väggmontering
av pressad, svartlackerad järnplåt innehållande 300 ohms klocka.
Anslutningsklämmor, vilka äro täckta.

Mellanstationen kan samtala med centralstationen eller biapparaten, beroende på huruvida omkastaren ställes till vänster eller höger. När omkastaren står i medelläget, äro biapparaten och centralstationen i förbindelse med varandra.
Samtalen kunna ej avlyssnas.
Signaler från centralstationen eller biapparaten höras å mellanstationen oberoende av omkastarens ställning; emellertid bör omkastaren normalt stå till vänster eller höger, då en från ena linjen avgivna signal höres blott av mellanstationen men ej av biapparaten. En signal från centralstationen ringer 1000-ohms klockan, och en signal från biapparaten ringer 300-ohms klockan.

Totalvikt: 6,55 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverers apparaten med centralkoppling mikrofondosan.

Automatisk bordapparat för anknytning till mellanstationsapparat

Typ DL 600

Stomme av pressad, svartlackerad järnplåt.
Liggande mikrotelefon RE 1023 med isolerad kapselmikrofon, högt motstånd, snöre RS 6141, väggfästekabel RS 5212 med 3-delig propp och väggfäste.
Fingerskiva RG 100.
Kondensator med 2 mikrofarads kapacitet.
Tvåmagneters induktor RH 2455.
Klocka med 1000 ohms motstånd.
Anslutningsklämmor, vilka äro täckta.
När apparaten samtalar med mellanstationsapparaten eller med centralen, kan samtalet ej avlyssnas.
Vikt 5,42 kg.
På begäran, till förhöjt pris, leverera vi apparaten med centralkoppling i mikrofondosan.

Typ DL 602

Samma apparat som DL 600 men med fast väggfäste utan propp.

 


Om detta material

Detta material är ett utdrag ur produktkatalog 'Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Telefonapparater Telefonmateriel no. 122'. Katalogen är tryckt 1930 i 'Kurt Lindberg Boktryckeriaktiebolag'.

Utdrag, scanning och textbehandling har gjorts av Tommy Sundgren (STSF). Bilderna i denna fil är i 75-450 pixel JPG och klickbara till 300-450 pixel JPG. Flera av bilderna har Moiré mönster som är svåra att undvika p.g.a. boktrycket. Texten är inläst med Caere OmniPage OCR program.

Tack till Telemuseét i Stockholm som var vänliga att låna ut katalogen.